Maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties ontplooien activiteiten op het gebied van zorg, voeding en natuur. Bij de uitvoering van hun activiteiten zoeken ze samenwerking met organisaties en instellingen, waaronder ook groene onderwijsinstellingen. De inzet van leerlingen en studenten bij deze activiteiten kan een bijdrage leveren aan meer draagvlak in de maatschappij. Voor leerlingen en studenten is het bovendien een verrijking van het lesaanbod en draagt het bij aan hun maatschappelijk bewustzijn. Daarom werkt groen onderwijs enthousiast samen met maatschappelijke organisaties om opdrachten een plek te geven binnen opleidingen.

  • Hoe werken lokale belangengroepen en groen onderwijs samen aan de leefbaarheid in wijken?
  • Hoe werken woningcoöperaties en groen onderwijs samen aan de participatie van bewoners bij de inrichting van een groene leefomgeving?
  • Hoe zoeken regionale spelers en burgers in krimpregio's samen met groen onderwijs nieuw perspectief?

Voorbeelden van samenwerking

Met lokale belangengroepen werken aan leefbaarheid in de wijk

Wijkboerderij Baalder in Hardenberg heeft weer een nieuw leven door het initiatief 'Samen Slimmer'. Leerlingen van de Groene Welle, cliënten van Stichting Baalderborg en de wijkvereniging Baalder zetten zich samen in op de boerderij. Lees meer >

Woningbouwcoöperaties helpen met de inrichting van een groene leefomgeving

Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein richten samen met bewoners van een gerenoveerd woonblok in Arnhem van de sociale wooncoöperatie Vivare een binnentuin in. Lees meer >

Met burgers kansen zoeken in krimpregio's

Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein zochten in de Achterhoek naar nieuwe kansen voor deze krimpende regio. Ze deden dat in navolging van het eerder uitgevoerde succesvolle project 'Jonge Friezen foarút'. Lees meer >